On Photo Tour

On Photo Tour, Soho, 13 August 2017.

On Photo Tour