Seen around town 6

Seen around town – Diamond District, November 2017

Diamond Exchange